ETTÜ PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Takside Tõuühing (edaspidi nimetatud tõuühing) on taksi kasvatajate ja omanike vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.
1.2. Tõuühingu juhatuse asukoht on Õismäe tee 128-9, Tallinn, 13513 ning tegevuspiirkond Eesti Vabariik.
1.3. Tõuühing juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, oma põhikirjast, Eesti Kennelliidu normatiivaktidest, FCI poolt kehtestatud standarditest ning teistest koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.4. Tõuühing on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved, pitsat ja sümboolika.
1.5. Tõuühing omab õigus moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.
1.6. Tõuühing suhtleb võrdsetel alustel teiste riikide koerakasvatajate organisatsioonidega ning sõlmib koostöölepinguid oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
1.7. Tõuühingu ametlik nimetus eesti keeles on Mittetulundusühing Eesti Takside Tõuühing.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. Tõuühingu eesmärgid:
2.1.1. Ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud taksikoerte aretuse, kasvatuse, harrastuste, näituste ja koolitusega.
2.1.2. Taksikoera tõu tutvustamine ja levikule kaasaaitamine Eesti Vabariigis.
2.1.3. Kontaktide loomine tõuühingute ja klubide ning teiste organisatsioonide vahel.
2.1.4. Kaitsta ja edendada oma liikmete huve.
2.1.5. Loodusesse ja loomadesse mõistva suhtumise kujundamine.
2.2. Tõuühingu ülesanneteks on:
2.2.1. Taksikoerte kasvatajate ja omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni.
2.2.2. Seminaride, näituste, eksamite ja võistluste ning laagrite korraldamine.
2.2.3. Kenneltegevust puudutava kirjanduse, materjali kogumine, tõlkimine, töötlemine ja väljaandmine.
2.2.4. Artiklite, publikatsioonide jms. produtseerimine ja avaldamine.
2.2.5. Kontaktide hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning -klubidega ning muude kennelühendustega.
2.2.6. Oma liikmete huvide esindamine.
2.2.7. EKL-ile iga-aastase tegevuse kokkuvõtliku aruande esitamine, s.h. järgmise aasta tegevuse plaan, liikmete arv ja andmed ühingut juhtima valitud või määratud isikute kohta.
2.2.8. Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.

3. LIIKMESKOND
3.1. Liikmete kategooriad:
3.1.1. Tõuühingul on asutaja-, tegev-, toetaja-, ja auliikmed.
3.1.2. Asutajaliikmeteks, kellel on kõik tõuühingu põhikirjas loetletud õigused ja kohustused, on asutamislepinguga tõuühingu asutanud isikud.
3.1.3. Tõuühingu tegevliikmeteks on koertest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata tõuühingu ees seisvate ülesannete lahendamisele. Tegevliikmed võtavad aktiivselt osa tõuühingu tegevusest.
3.1.4. Tõuühingu toetajaliikmeteks on füüsilised või juriidilised isikud, kes on toetanud tõuühingu tegevust know-how’ ga või materiaalsete vahenditega.
3.1.5. Tõuühingu auliikmeks on isikud, kellel on silmapaistvaid saavutusi koertega seotud aladel (nt. kohtunikud, treenerid, klubi tööst aktiivselt osavõtnud tegevliikmed jne.) ja kes on võtnud osa tõuühingu ürituste korraldamisest.
3.2. Tõuühingu tegev ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. Tõuühingu auliikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
3.3. . Tõuühingu liikmeks astuja loetakse liikmeks liikmemaksu tasumise päevast ja liikmestaatus kehtib 365 päeva alates liikmemaksu tasumise päevast.
3.4. Kuu aja jooksul pärast liikmemaksu tasumise tähtaja lõppemist on võimalus liikmemaksu tasuda tagasiulatuvalt ilma sisseastumismaksuta.
3.5. Liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu tähtaegselt, arvatakse liikmete hulgast välja kuu möödumisel liikmemaksu tasumise tähtajast.
3.6. Igale tõuühingu liikmele väljastatakse liikmekaart.
3.7. Liikmel on õigus lahkuda tõuühingust kirjaliku avalduse põhjal.
3.8. Liige võidakse tõuühingust välja arvata, kui ta on eksinud tõuühingu põhikirja, otsuste või EKL-i normatiivaktide vastu. Liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega.
3.9. Juhatuse liikme või auliikme või revidendi väljaarvamise otsustab Üldkoosolek 2/3 häälteenamusega.
3.10. Juhatus loeb liikme tõuühingust lahkunuks, kui ta ei ole tasunud kuu aja jooksul pärast liikmemaksu tasumise tähtaja saabumist liikmemaksu.
3.11. Liikmel, kes lahkub tõuühingust või arvatakse tõuühingust välja, ei ole mingit õigust tõuühingu varale ja talle ei tagastata sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.12. Liikmetelt võetavate maksude suuruse otsustab tõuühingu üldkoosolek.
3.13. Tõuühingu liikmel on õigus:
3.13.1. Osaleda hääleõigusega tõuühingu üldkoosolekul või delegeerida oma hääl teisele tõuühingu liikmele.
3.13.2. Osaleda kõigil tõuühingu üritustel.
3.13.3. Olla valitud tõuühingu juhtorganitesse.
3.13.4. Saada pidevat informatsiooni tõuühingu tegevuse kohta.
3.13.5. Astuda tõuühingust välja.
3.14 Tõuühingu liige on kohustatud:
3.14.1. Järgima käesolevat põhikirja ning tõuühingu juhtorganite otsuseid.
3.14.2. Tasuma tähtaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.14.3. Suhtuma loomadesse ja loodusesse heaperemehelikult.
3.14.4. Olema lojaalne tõuühingule.
3.15. Asutajaliikmed kohustuvad tagama tõuühingu traditsioonide algatamise ja kinnistamise, tõuühingu tegevuse järjepidevuse ja tõhususe.

4. JUHTIMINE
4.1. Tõuühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
4.1.1. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki tõuühingu tegevusega seotud küsimusi
4.1.2. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte-enamusega, häälte võrdse jagunemise korral jääb otsustavaks koosoleku juhataja hääl.
4.1.3. Tõuühing koguneb üldkoosolekule juhatuse kutsel vähemalt üks kord aastas. Kutse üldkoosolekule avaldatakse internetis tõuühingu kodulehel vähemalt 21 päeva enne selle toimumist. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga 4 (nelja) tõuühingu liikme kohta 1 (üks) tõuühingu liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.
4.1.4. Üldkoosoleku valmistab ette tõuühingu juhatus ja kutsub kokku juhatuse esimees.
4.1.5. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimusete päevakord. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.1.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.
4.1.7. Erakorralise üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse tõuühingu liikmeid tõuühingu kodulehel internetis vähemalt 14 päeva ette ja näidatakse ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjus või päevakord. Erakorraline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud tõuühingu liikmete arvust.
4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas ja uue põhikirja vastuvõtmine, kui selle poolt hääletab 2/3 Tõuühingu liikmetest.
4.2.2. Vähemalt 3 kuni 5 liikmelise tõuühingu juhatuse valimine neljaks aastaks.
4.2.3. Revidendi valimine kaheks aastaks.
4.2.4. Juhatuse ja revidendiks valitud isikutele asendusliikmete valimine (asendusliige asub täitma kohuseid, kui põhiliige ei saa või ei soovi pikemal ajal täita temale pandud kohustusi) ja vajaduse korral nende ennetähtaegne tagasikutsumine.
4.2.5. Juhatuse majandusaruande ja tegevusplaanide kinnitamine.
4.2.6. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine.
4.2.7. Muude Tõuühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

5. TÕUÜHINGU JUHATUS
5.1. Tõuühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus.
5.2. Juhatus lähtub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, tõuühingu põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja asutajaliikmete soovitustest.
5.3. Juhatus on vähemalt kahe- ja kõige rohkem viieliikmeline. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
5.4. Juhatus saab volitused üldkoosolekult neljaks ( 4 ) aastaks.
5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kuus või vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku kokkukutsumise eest kannab hoolt juhatuse esimees. Juhatus valib enda seast kaheks aastaks esimehe ja aseesimehe ja määratleb nende tööülesanded.
5.6. Tõuühingu juhatuse pädevus:
5.6.1. Tõuühingu liikmete vastuvõtmine ja registri pidamine.
5.6.2. Liikmemaksude laekumise järgimine.
5.6.3. Koolitusseminaride, näituste ja laagrite korraldamine.
5.6.4. Koerandust puudutava kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine.
5.6.5. Majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule.
5.6.6. Üldkoosoleku päevakorra ettevalmistamine.
5.6.7. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine.
5.6.8. Tõuühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine.
5.6.9. Ajutiste toimkondade moodustamine ja neile volituste andmine.
5.6.10. Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine.
5.6.11. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse ning on antud juhatuse pädevusse.
5.7. Juhatus valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega.
5.8. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 10% liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peab tõuühingu kodulehel internetis avaldatud kutse üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Tagandamine toimub 2/3 häälteenamusega.
5.9. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
5.10. Tõuühingu juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust:
5.10.1. Juhatab juhatuse istungeid.
5.10.2. Omab esimese allkirja õigust.
5.10.3. Käsutab juhatuse otsuste alusel tõuühingu vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju.
5.10.4. Tagab Tõuühingu rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse.
5.10.5. Esitab juhatusele tõuühingu aastaaruande ja bilansi projekti.
5.10.6. Esindab Tõuühingut käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides.
5.11. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada tõuühingut kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.
5.12. Tõuühingu juhatuse aseesimehel on allkirja õigus koos juhatuse esimehega.
5.13. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
5.14. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle Iiikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt-ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl.
5.15. Tõuühingu juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
5.16. Tõuühingu juhatus töötab välja Tõuühingu liikmete premeerimise tingimused ja korra.

6. REVIDENT
6.1. Revidendi volituse kestvus on kaks aastat.
6.2. Revident kontrollib tõuühingu majandustegevust vähemalt kord aastas ning esitab aruande üldkoosolekule.
6.3. Revident annab kirjaliku arvamuse juhatusele vähemalt nädal enne üldkoosolekut.

7. RAHALISED VAHENDEID JA REVISJON
7.1. Tõuühingu majandusaastaks on kalendriaasta. Esimene majandusaasta lõppeb 31.12.
7.2. Tõuühing saab tulusid:
7.2.1. Sisseastumis-ja liikmemaksudest,
7.2.2. näitustest, kursustest, ülevaatustest, laagritest, reklaamist, erialakirjanduse realiseerimisest,
7.2.3. sponsorite eraldistest,
7.2.4. annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevusest põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
7.3. Tõuühing omab õigust astuda ühekordsetesse või pikaajalistesse lepingulistesse suhtesse füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis kui ka välismaal.
7.4. Tõuühingu rahalisi vahendeid kasutatakse ainult tõuühingu juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel.
7.5. Tõuühingu rahalisi vahendeid kasutatakse:
7.5.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks.
7.5.2. Tõuühingu materiaalsete kulutuste katteks.
7.6. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Finantsaruanne koos vajalike dokumentidega ja juhatuse aruandega esitatakse revidendile vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut. Revident annab kirjaliku arvamuse juhatusele vähemalt nädal enne üldkoosolekut. Tõuühingu revident kontrollib piirkondlike allüksuste rahalist olukorda.

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1. Tõuühingu reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle Klubi õigused ja kohustused.
8.2. Tõuühingu tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
8.3. Tõuühingu tegevuse lõpetamiseks moodustab tõuühingu üldkoosolek tõuühingu likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.
8.4. Tõuühingu tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks vabariiklikus ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul korraldab likvideerimiskomisjon tõuühingu vahendite ja vara müügi, lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise ja katab muud tõuühingu tegevuse lõpetamisega seotud kulud.
8.5. Tõuühingu tegevuse lõpetab üldkoosolek 3/4 häälteenamisega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase koosoleku otsuse alusel.

KINNITATUD MTÜ Eesti Takside Tõuühing asutamiskoosolekul Tallinnas, 14. mail 2003.a.

Asutajad: Julia Truuvert, Jelena Vdovina