ARETUSÜLEVAATUSE EESKIRI

Kinnitatud EKL juhatuses

  1. Takside aretusülevaatust viiakse läbi eesmärgiga välja selgitada aretusse sobivad koerad ning saada koertest detailsemad kirjeldused, kui näitustel. 
  2. Aretusülevaatusel võivad osaleda kõik FCI liikmesriikide tõutunnistustega koerad, kes on vähemalt 15 kuu vanused. Nooremad kui 15 kuu vanused koerad võivad osaleda ainult mitteametlikult.
  3. Aretusülevaatust viib läbi üks takside hindamiskogemusega rahvusvahelise kategooria välimikukohtunik, keda vajadusel abistab üks Eesti Takside Tõuühingu aretustoimkonna liige. Läbiviijaks ei tohi olla koera kasvataja või omanik ega ka ükski omaniku pereliige või lähedastes suhetes olev isik. Hindamisprotsessi võib kaasata abilisi mõõtmise osas.
  4. Aretusülevaatust korraldab Eesti Takside Tõuühingu aretustoimkond vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui kord aastas. Kasvataja soovil korraldatakse aretusülevaatus vaid tema kasvandikele eeldusel, et korraga vaadatakse üle vähemalt 8 kasvandikku.
  5. Aretusülevaatusel kasutatakse vastavat akti 3 eksemplaris (vt. lisa 1), mille hindav kohtunik ja abistanud aretustoimkonna liige kirjutavad alla.
  6. Isastele koertele on aretusülevaatuse akt ka tõendiks munandite olemasolu osas.
  7. Aretusülevaatuse tulemusel võib koera tõsta ühest tõust teise suuruse või karvatüübi muutuse ainult siis, kui mõlemad hindajad on rahvusvahelise taseme välimikukohtunikud.  Sellisel juhul täidetakse lisaks tõu vahetamise blankett ja mõlemad kohtunikud allkirjastavad selle.
  8. Aretusülevaatus algab kiibikontrolliga, seejärel koer mõõdetakse ja kaalutakse. Mõõdetavaid kohti on 6. Seejärel vadatakse koer üle 27 punktis, kus teda võrreldakse tõustandardiga. Igas osas on näidatud hindamiskriteeriumid, mille aretusülevaatuse läbi viijad peavad kontrollima ja kindlaks määrama märkides vastava tulemuse akti.
  9. Omadused on klassifitseeritud järgmiselt:

1 – normaalne, tõustandardi kohane

2 – veidi erinev

3 – selgelt erinev

0 – tõustandardi kohane diskvalifitseeriv viga.

10.Kui koer on mõõdetud ja üle vaadatud, antakse üle 15 kuusele koerale lõpphinnang allpool määratletud põhimtõete järgi:

“Aretuskasutus lubatud” – Koeras ei ole leitud palju erinevusi ega ka ühtegi selget viga. Ülevaatajate hinnangutes on rohkem ühtesid kui kahtestid. Võib aksepteerida ka paar tulemust “3”, kui need ei sega üldmuljet.

“Aretuskasutus lubatud tingimustega” – koeral on mõni üksik suurem viga või mitmeid väiksemaid vigu, mis ei ole tõustandardi kohaselt väga määravad. Aretuskasutuse osas tuleb neile puudustele pöörata tähelepanu nii, et partneril need vead puuduksid.

“Aretuskasutus keelatud” – koeral on mitmeid tõsiseid puudusi, mis selgelt mõjutavad üldmuljet.

“Aretuskasutus keelatud välimiku /iseloomu tõttu” – Koeral on üks või mitu tõustandardi kohast diskvalifitseerivat viga (munandi või hambapuudulikkused; argus, tigedus või agresiivsus)

11.Aretusülevaatuse tulemus “aretuskasutus lubatud” ja “aretuskasutus lubatud tingimustega” on võrdsustatud näitusetulemusega.

 12. Aretusülevaatuste tulemused on avalikud ning neid võib avaldada tõuühingu kodulehel ning Eesti Kennelliidu tõuraamatus.